Gemeente Tynaarlo – Omgevingsvergunning Reigerlaan 21 te Paterswolde

 

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat bij besluit van 25 juli 2018 een omgevingsvergunning is verleend voor het wijzigen van de planologische situatie van de woning op het perceel Reigerlaan 21 in Paterswolde (kadastraal bekend Eelde, sectie B, 3499).

 

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende deelactiviteiten:

– bouwen van een bouwwerk;

– handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening;

 

De omgevingsvergunning heeft betrekking op een wijziging van de planologische situatie ten behoeve van de bouw van de woning aan de Reigerlaan 21 in Paterswolde.

Hiervoor is een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure gevoerd. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend. Er zijn bij de vaststelling geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning.

 


Ter inzage omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 9 augustus 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het team Publiekszaken en Veiligheid, Kornoeljeplein 1 te Vries.

Deze stukken kunnen in die periode (zonder afspraak) worden ingezien bij de balie van Publiekszaken en Veiligheid tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Zie hiervoor onze website www.tynaarlo.nl.

Buiten de openingstijden is inzage na telefonische afspraak mogelijk.

 

De omgevingsvergunning is digitaal in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de landelijke website kunt u gebruik maken van de volgende imrocode: NL.IMRO.1730.ABReigerlaan21PW-0401.

 


Beroep

Vanaf 9 augustus 2018 kan gedurende zes weken tegen de verleende omgevingsvergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht ten tijde van de ontwerp-omgevingsvergunning.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als u tegen het besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 


Nadere informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met het team Publiekszaken en Veiligheid, telefoonnummer 0592 – 266 662.