Gemeente Tynaarlo – Coördinatieregeling Brandweerkazerne GAE

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo maken bekend dat de gemeenteraad op 23 januari 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op het terrein van Groningen Airport Eelde.


Vaststelling bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 11 september 2018 het bestemmingsplan “Brandweerkazerne GAE (NL.IMRO.1730.BPBRWGAE-0401)” vastgesteld in overeenstemming met het ontwerp, zoals dat vanaf 20 juni 2018 tot en met 31 juli 2018 ter inzage is gelegd.

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben op 12 september 2018 de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op het terrein van Groningen Airport Eelde verleend.


Ter inzage

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 oktober 2018 tijdens onze openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Buiten de openingstijden is inzage van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning na telefonische afspraak mogelijk.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het raadplegen van het bestemmingsplan op de landelijke website kunt u gebruik maken van de inlogcode (planID) NL.IMRO.1730.BPBRWGAE-0401.


Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift tegen beide besluiten indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) wanneer u:

 •  

  belanghebbende bent die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

 •  

  belanghebbende bent die niet eerder een zienswijze heeft ingediend en redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen;

 •  

  belanghebbende bent en er voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van de besluiten.

 •  

  Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen een voorlopige voorziening te treffen.

 •  

  De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als u tegen de besluiten beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de besluiten tot vaststelling niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 •  


  Informatie

 • Meer informatie? Neem contact met ons op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592 – 266 662.