Burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat het college op 30 januari 2018 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo, Wijzigingsplan Groningerstraat 102, De Punt heeft vastgesteld.

Informatie over het plan

Voor het perceel Groningerstraat 102 te De Punt is de agrarische bestemming beëindigd. Het toekomstige gebruik zal particuliere bewoning zijn. Om dit nieuwe gebruik mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd.

In 2013 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo vastgesteld. Binnen dit bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij de agrarische bestemming kan worden gewijzigd in een woonbestemming.

Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Inzien van de stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 februari 2018 tijdens onze openingstijden gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Buiten de openingstijden is inzage van het vastgestelde bestemmingsplan na telefonische afspraak mogelijk.

Daarnaast kunt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl Voor het raadplegen van dit plan op de landelijke website kunt u gebruik maken van de imrocode (planID)NL.IMRO.1730. BPWGroningerstr102-0401.

 

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift tegen het bestemmingsplan indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u:

– belanghebbende bent die niet eerder een zienswijze heeft ingediend en redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen;

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Informatie

Meer informatie ? Neem contact op met ons via info@tynaarlo of via het telefoonnummer 0592-266662